การเงินและงบประมาณ
 • การจัดทำและนำเสนองบประมาณ
 • การจัดสรรงบประมาณ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานงบประมาณเงินอุดหนุนงบประมาณ
 • งานวัสดุครุภัณฑ์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริหารงานบุคคล
 • งานสารบรรณงานบุคคล/ทะเบียนบุคลากร
 • งานเลื่อนและบรรจุแต่งตั้ง/ย้าย/โอน/เลื่อนขั้นเงินเดือน
 • งานสร้างขวัญและกำลังใจ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับบุคลากร
 • งานวางแผนด้านอาคารสถานที่และการใช้อาคารสถานที่
 • งานรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
 • งานการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
 • งานการจัดสถานที่บริการนักเรียน
 • งานการจราจรและความปลอดภัย
 • งานเครือข่ายผู้ปกครอง
 • งานการบริการและร่วมกิจกรรมชุมชนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริหารงานทั่วไป
 • งานสารบรรณทั่วไป
 • การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/งานข้อมูลนักเรียน
 • งานเอกสารประจำตัวนักเรียน/ทะเบียนนักเรียน
 • การบริการด้านสุขภาพอนามัย
 • การบริการอาหารกลางวัน
 • การบริการนักเรียนขาดแคลน/ทุนการศึกษา
 • การจัดกิจกรรมสหกรณ์
 • งานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย
 • งานจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
 • งานส่งเสริมความปลอดภัย
 • งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิชาการ
 • งานธุรการทางวิชาการ/ทะเบียนและสถิติ
 • งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • งานส่งเสริมวิชาการ/งานบริการแนะแนวและห้องสมุด
 • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
 • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • งานวัดผลประเมินผล/การจัดทำ ปพ.ต่าง ๆ
 • งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร
 • งานบริหารงานหลักสูตรท้องถิ่น
 • งานการให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
 • งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย