[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 

  

โครงสร้างการบริหารงยุวกาชาดของโรงเรียน


นายศักดิ์ชัย  วงศ์วรสันต์
นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน


นางรัตติกาล  วังคะฮาต
รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน

นายสมชาย  พะนิจรัมย์
รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน

ยุวกาชาดระดับ1

ยุวกาชาดระดับ1

ยุวกาชาดระดับ1

ยุวกาชาดระดับ2

ยุวกาชาดระดับ2

ยุวกาชาดระดับ2

กลุ่ม 1 (ป.1)

กลุ่ม2 (ป.2)

กลุ่ม3(ป.3)

กลุ่ม4(ป.4)

กล่ม5(ป.5)

กลุ่ม6(ป.6)

ผู้นำกลุ่ม
ครูกาญจนา โอภาสพินิจ

รองผู้นำกลุ่ม
1. ครูรัชนี  ศรีนาค
2. ครู
3. ครู

ผู้นำกลุ่ม
ครูอินทรวรรณ  จันทศิริ
รองผู้นำกลุ่ม
1. ครู
2. ครู
3. ครู

ผู้นำกลุ่ม
ครูสุปราณี กิติมากุลนรเดช

รองผู้นำกลุ่ม
1. ครูนันทนา สีสังข์
2. ครู
3. ครู

ผู้นำกลุ่ม
ครูพรศิริประดับ

รองผู้นำกลุ่ม
1. ครู
2. ครู
3. ครู

ผู้นำกลุ่ม
ครูนิชาพร แย้มผกา 

รองผู้นำกลุ่ม
1. ครู
2. ครู
3. ครู

ผู้นำกลุ่ม
ครูสมชาย พะนิจรัมย์ 

รองผู้นำกลุ่ม
1. ครู
2. ครู
3. ครู

: : พัฒนาต่อเนื่องจาก Maxsite 1.10 : :
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ : bannairien@hotmail.com